Maatschappelijk gegevens van HOPE BENEFIET VZW
KBO nr
: 0524.681.215
ADRES: Diksmuidelaan 168, 2600 Antwerpen 

Voor contactname: info@hopebenefiet.com
Meer informatie via www.hopebenefiet.be

Download algemene voorwaarden

Inleidende bepaling

De rechtsverhouding tussen HOPE BENEFIET vzw, met maatschappelijke zetel te Diksmuidelaan 168, 2600 Berchem, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0524.681.215 en eenieder die een aankoop wenst te verrichten via de Website ("de Koper") wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden, geldig vanaf 07/12/2017 - versie 001. Alle andere voorwaarden of aanpassingen van onderhavige Voorwaarden zijn slechts van toepassing wanneer deze schriftelijk door HOPE BENEFIET vzw  zijn goedgekeurd.

Indien u vragen of klachten heeft met betrekking tot de HOPE BENEFIET  website en shop kan u zich per mail richten aan info@hopebenfiet.com (http://www.hopebenefiet.be)

Door het plaatsen van een bestelling op de Website bevestigt de Koper uitdrukkelijk de onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen, goedgekeurd en aanvaard.

HOPE BENEFIET behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
“Hope Webshop”: de webshop van HOPE BENEFIET vzw waarop de producten worden aangeboden en verkocht aan de klanten.
“Klant”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling doorgeeft via de website “Hope Webshop”.
“Bestelling”: sluiting van een verkoopovereenkomst tussen HOPE BENEFIET en de klant van de internetwinkel “HOPE Webshop” met betrekking tot de producten die worden aangeboden op HOPE Webshop.
“Producten”: alle goederen aangeboden door HOPE BENEFIET via HOPE Webshop die het onderwerp kunnen vormen van één of meerdere overeenkomsten.

Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres ter bevestiging van zijn bestelling.

De klant en HOPE BENFIET komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van HOPE BENFIET hiervoor als een vermoeden van bewijs.

HOPE Webshop behoudt zich het recht bestellingen te weigeren in volgende gevallen:
- bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant,o.a. veelvuldig goederen bestellen en retourneren zonder effectieve aankoop.
- bij overmacht o.a brand, natuurrampen

In deze gevallen zal HOPE BENEFIET aan de klant laten weten dat de bestelling wordt geweigerd.

Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. De prijs vermeld in de e-mail ter bevestiging van een bestelling is de prijs verschuldigd door de klant.

HOPE Webshop behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.  

Betaling

Online betalingen gebeuren via CCV Pay, waar de klant kan kiezen te betalen met een Maestro, Visa- of Mastercard. Een bestelling wordt behandeld van zodra we akkoord krijgen van de instelling voor de beveiligde bankbetaling en CCV Pay.

Bij betaling met kredietkaart zijn de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing.

Levering en leveringstijd

HOPE Webshop streeft ernaar bestellingen die geplaatst en betaald worden op werkdagen vóór 14 u nog dezelfde dag te verzenden. Voor bestellingen geplaatst en betaald op zaterdag, zondag en feestdagen streeft HOPE Webshop ernaar deze de eerstvolgende werkdag te verzenden.

Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Indien een product niet in voorraad is wordt de klant via e-mail geïnformeerd over een latere leveringsdatum. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging kan het bestelde product geannuleerd worden of kan de klant een alternatief product bestellen. Het geannuleerde product wordt terugbetaald of, bij bestelling van een alternatief product, wordt het teveel/te weinig betaalde bedrag teruggestort/bijkomend gefactureerd.

Indien, in geval van problemen bij de bezorger, de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt is de klant gehouden ons hiervan te informeren via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort HOPE BENEFIET binnen de 10 werkdagen na het ontvangen van de informatie van niet-levering het betaalde bedrag terug op de rekening die HOPE Webshop van de klant doorgekregen heeft.

Indien, in geval van leveringsproblemen bij de leverancier, de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt informeert HOPE Webshop de klant via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort HOPE BENEFIET binnen de 10 werkdagen na het antwoord van de klant het betaalde bedrag terug op de rekening die HOPE Webshop heeft doorgekregen van de klant.

Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. HOPE BENEFIET kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

Van zodra de te leveren producten geleverd zijn op het opgegeven leveradres gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft, over op de klant.

Verzendkosten

Voor bestellingen met leveradres in België :
betaalt de klant € 4,99  verzendkosten 

Voor bestellingen met leveradres Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland:
betaalt de klant € 10,00 verzendkosten

Voor bestellingen met leveradres in de rest van Europa: € 20,00

Verzendingen buiten Europa kunnen enkel gebeuren mits uitdrukkelijk akkoord van HOPE BENEFIET.

Verzaking/Retour

Een klant kan, binnen de 7 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, verzaken aan de aankoop van een product zonder opgave van een motief of zonder betaling van een boete.

In dit geval vragen wij u om de producten terug te sturen met het retourdocument binnen de 7 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Dit kan enkel indien het product niet vuil en niet is gebruikt, alle etiketten nog aan de goederen bevestigd zijn, de verpakking intact is en alle eventuele toebehoren meegestuurd wordt. Na ontvangst controleren wij het product op beschadigingen en of het niet gebruikt is (gebruikte of beschadigde artikelen worden niet terugbetaald) en nemen we de retourzending in behandeling. Het risico van het terugsturen van een product zijn ten laste van de klant. Bij verzaking betaalt HOPE BENEFIET  binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de teruggestuurde producten de aankoopprijs naar de klant terug.

Bij verzaking dient u de producten terug te sturen naar het volgend adres:
EKO Motorwear bvba
Singel 4c, 2550 Kontich
Belgie

Goederen die niet kunnen worden teruggestuurd : Kaarsen, kerstballen, armbandjes, handdoeken, petten en producten met eventuele houdbaarheidsdatum.

Garantie op fabricagefouten

Mocht na levering blijken dat een product fabricagefouten vertoont vragen wij u dit product terug te sturen en sturen wij u zonder verzendkosten een nieuw product (hetzelfde product of in overleg bepaald alternatief product) ter vervanging. Wij betalen u binnen de 10 werkdagen de verzendkosten voor het teruggestuurde product terug. 

Wij vragen u deze onregelmatigheid binnen de 30 dagen te melden.

Privacy (Zie addendum)

Voor de communicatie met onze klanten en de vlotte afhandeling van bestellingen houden wij een aantal persoonsgegevens bij. 

Wij verbinden ons ertoe de gegevens van onze klanten nooit door te geven aan derden.

U kan op eender welk moment uw persoonsgegevens inkijken, wijzigen of geheel of gedeeltelijk laten schrappen. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@hopebenefiet.com met uw vraag tot wijziging of schrapping.

Copyright

Op alle foto’s en beelden vertoond op de HOPE Webshop is copyright van toepassing.
Dit geldt voor alle afbeeldingen, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin ze geleverd zijn.

Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van HOPE BENEFIET vzw.

Indien u zonder voorafgaandelijke toestemming gebruik maakt van een foto van deze website, wordt u aangemaand het gebruik te staken en wordt een schadeclaim bij u ingediend.

Toepasselijk recht

Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de klant en HOPE Webshop – HOPE BENEFIET vzw zich ertoe, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken tot een minnelijke schikking te komen.

De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de klant en HOPE Webshop – HOPE BENEFIET vzw zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor onze maatschappelijke zetel. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link : http://ec.europa.eu/odc/ doch wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.

ADDENDUM VOLGENS GDPR-REGELGEVING VAN KRACHT PER 25/5/2018

Privacy & Cookie policy

 
Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Hope Benefiet vzw, Diksmuidelaan 168, 2600 Berchem, BE0524.681.215, hierna “onderneming”
Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de Website: www.hopebenefiet.bewww.hopewebshop.be en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.
Artikel 1 – Algemeen 
Hope Benefiet vzw leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”. 
Hope Benefiet vzw stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Hope Benefiet VZW.
Artikel 2 – Persoonsgegevens
2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:
- Zonder registratie: mogelijks uw IP-adres
- Bij registratie: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;
- Bij het stellen van een vraag via de website: naam, voornaam, e-mailadres, tel.nr, adres
- Via cookies
2.2. Hope Benefiet vzw kan uw persoonsgegevens op verschillende manieren vergaren:
- door gebruik van cookies (zie onderstaand);
- tijdens uw registratie en gebruik van de Website;
2.3. De Website/shop maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.
 
Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking
3.1. Algemene doeleinden:
De onderneming zal de bij u vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:
- Het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Hope Benefiet vzw om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
- Het u toezenden van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor events, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
- In geval een vraag wordt gesteld: contacteren van de vraagsteller met het oog op het geven van een antwoord
U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.
3.2. Doorgifte aan derden:
Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Hope Benefiet vzw, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Hope Benefiet vzw failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Hope Benefiet vzw geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.
Hope Benefiet vzw zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Hope Benefiet vzw uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.
Hope Benefiet vzw zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.
3.3.  Wettelijke vereisten:
In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Hope Benefiet vzw uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Hope Benefiet vzw zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.
Artikel 4 – Duur van de verwerking
De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de Hope Benefiet vzw en u.
Artikel 5 – Uw rechten
5.1.  Recht van toegang en inzage:
U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.
5.2.  Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Hope Benefiet vzw. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet leverbaar zijn.  U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
5.3.  Recht van verzet:
U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
5.4.  Recht van vrije gegevensoverdracht:
U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
5.5.  Recht van intrekking van de toestemming:
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.
5.6.  Uitoefening van uw rechten:
U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@hopebenefiet.be of per post naar Hope Benefiet vzw , Diksmuidelaan 168, 2600 Berchem.
5.7.  Automatische beslissingen en profiling:
De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
5.8.  Recht om klacht in te dienen:
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  commission@privacycommission.be.
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.
Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid
Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
In geen geval kan Hope Benefiet vzw aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.
Artikel 7 – Toegang door derden
Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers en medewerkers.
Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.
Artikel 8 – Aangifte Privacycommissie
Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. U kunt steeds bij deze Commissie terecht op volgende adressen:
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be
 
Artikel 9 – Cookies
9.1. Wat zijn cookies?
Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Hope Benefiet vzw en geplaatst op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.
9.2. Waarom gebruiken we cookies?
Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.
Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.
9.3. Soorten cookies:
Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.
Onze website gebruikt uitsluitend volgende cookies:
Functionele cookies
Naam Vervaltermijn Inhoud Doel
cookieconsent_dismissed Deze cookie heeft geen vervaldatum. “yes” bij acceptatie
“no” bij weigering
Deze cookie vertelt de site dat je hebt geaccepteerd dat er cookies gebruikt worden en voorkomt het tonen van de cookie-informatieboodschap bij jouw volgende bezoeken.
PHPSESSID Deze cookie wordt verwijderd bij het afsluiten van de browser. Unieke PHP ID Deze sessie cookie wordt standaard door PHP gebruikt bij de communicatie tussen de webserver en de browser. Elke bezoeker krijgt van PHP een unieke en automatische ID.
PHP is een programmeertaal die gebruikt wordt bij de communicatie tussen jouw browser en de webserver waar deze website op gepubliceerd is. Zonder deze communicatie kan je de website niet lezen.
 
Voor cookies geplaatst door derde partijen (third party cookies) (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies
9.4.  Uw toestemming:
Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken.
U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.
U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken.
Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar info@hopebenefiet.be, per post naar Hope Benefiet vzw, Diksmuidelaan 168, 2600 Berchem.